logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gospodarczego.

I. Stanowisko pracy:

Referent ds. promocji gminy.

II. Niezbędne wymagania podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów:

1) obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymagań określonych w art.11ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.)
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) co najmniej roczny staż pracy w administracji samorządowej lub jednostkach związanych z administracją samorządową,
6) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: administracja oraz magisterskie lub licencjat o kierunku: turystyka.

III. Dodatkowe - preferowane wymagania podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów:

1) znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego,
2) znajomość problematyki gospodarczej i turystycznej gminy Szczebrzeszyn,
3) biegła znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych,
4) znajomość co najmniej jednego języka obcego,
5) prawo jazdy kategorii B,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) dyspozycyjność,
8) komunikatywność,

IV. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) opracowywanie i publikowanie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,
2) opracowywanie materiałów promocyjnych realizowanych przez Gminę w zakresie:
a) turystyki ,
b) kultury,
c) historii regionu i zabytków,
d) sportu i rekreacji,
e) możliwości inwestycyjnych,
3) współpraca z innymi podmiotami w kraju i zagranicą, oraz z lokalnymi podmiotami zrzeszającymi mieszkańców,
4) pozyskiwanie partnerów do współpracy z uwzględnieniem programów unijnych,
5) organizowanie, współorganizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych imprezach promocyjnych (targi, konkursy, pokazy, sympozja, seminaria itp.),
5) przygotowywanie materiałów wydawniczych i współpraca z wydawnictwami i twórcami przy realizacji opracowań promujących gminę i region oraz ich publikacja,
6) koordynacja realizowanych na terenie gminy przedsięwzięć z zakresu turystyki, kultury i dziedzictwa narodowego,
7) dokumentowanie wydarzeń na terenie gminy i redakcja strony internetowej Urzędu Miejskiego,
8) współpraca z mediami,
9) prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu ekologii i ochrony środowiska na terenie gminy.

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) CV z informacjami o dokładnym przebiegu nauki i stażu pracy zawodowej,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7) poświadczenie stażu pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia (oryginały),
8) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

VI. Warunki pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat,
b) praca w siedzibie Urzędu z możliwością wyjazdów służbowych,
c) praca przy komputerze.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (pok. Nr 12- sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie Pl. T. Kościuszki 1,  22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. promocji gminy” w terminie do dnia 06 grudnia 2012 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr 101, poz.926, z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223,poz.1458 z późn.zm.).

IX. Inne informacje:

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://gmina.szczebrzeszyn.sisco.info/ oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.
Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą odesłane pocztą.

 

Na to stanowisko nie ma wprowadzonych kandydatów.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji gminy.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Małgorzata KASPRZYK.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Małgorzata Kasprzyk jako jedyna spośród kandydatów ubiegających się o to stanowisko spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Ponadto w toku przeprowadzonego postepowania kwalifikacyjnego kandydatka wykazała się dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres pracy na tym stanowisku, co stanowi gwarancję prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

 

Marian Mazur
Burmistrz Szczebrzeszyna

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska; Kierownik Referatu Spraw Org.-Adm.
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2012-11-20 09:29:16
Data udostępnienia informacji: 2012-11-20 09:29:16
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-20 09:29:16

corner   corner