logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (1 etat)

1. Stanowisko pracy: Kierownik referatu ds. gospodarki mieniem

2. Niezbędne wymagania podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji  kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymagań określonych w art.11ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj.Dz. U. z 2016, poz.902 )
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie,
 6. staż pracy minimum 5 lat w administracji publicznej , w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym
 7. bardzo dobra znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, oraz ustawy o finansach publicznych,
 8. bardzo dobra znajomość przepisów: ustawa o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. biegła znajomość obsługi komputera, umiejętność obsługi poczty e-mail i biurowych programów komputerowych.

3. Dodatkowe - preferowane wymagania podlegające ocenie:

 1. dyspozycyjność,
 2. znajomość zasad asertywności, komunikatywności i dyskrecji w kontaktach międzyludzkich,
 3. umiejętność redagowania pism urzędowych,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. prawo jazdy kat.B.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Ewidencjonowanie mienia komunalnego,
 2. Uczestniczenie w przekazywaniu mienia właściwym użytkownikom zgodnie z obiegiem dokumentów finansowo-księgowych,
 3. Prowadzenie procedur związanych ze sprzedażą, dzierżawą gruntów gminnych dla potrzeb komunalnych,
 4. Prowadzenie postępowań związanych z wykupem i wywłaszczaniem gruntów na potrzeby gminy oraz ograniczeniem praw rzeczowych na gruntach oraz spraw związanych z zajęciem gruntów na potrzeby gminy,
 5. Prowadzenie procedur związanych z ustalaniem  opłat adiacenckich,
 6. Ścisła współpraca z pozostałym referatami tut. Urzędu, a w szczególności z referatem rozwoju gospodarczego w zakresie realizacji inwestycji komunalnych,
 7. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i finansowych z zakresu gospodarki mieniem komunalnym,
 8. Realizacja zadań gminy wynikających z art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym,
 9. Nadzór nad pracą referatu.  

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 3. CV z informacjami o dokładnym przebiegu nauki i stażu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
 7. poświadczenie stażu pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia ,
 8. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

6.  Warunki pracy na stanowisku:

a) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony  (6  miesięcy) z możliwością  dalszego zatrudnienia,

b) praca w siedzibie Urzędu, z możliwością    wyjazdów służbowych,

c) stanowisko administracyjno-biurowe; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,

d) praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z interesantami.       

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w  Szczebrzeszynie,    w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów. 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (pok. Nr 12- sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie   Plac Kościuszki  1 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko kierownika referatu gospodarki mieniem”   w terminie do dnia 21 listopada 2016 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016r., poz.922.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016,poz.902).

9. Inne informacje:

Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szczebrzeszyna, która w dniu  25 listopada 2016r.  o godz.  1000  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego dokona otwarcia kopert  z wnioskami, sprawdzi ich kompletność i ustali termin przeprowadzenia rozmów   z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do dalszej części konkursu. 

Przy otwarciu kopert  z wnioskami mogą być obecni kandydaci.

Kandydaci spełniający wymogi formalne którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej. 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem (84) 6821095 wew. 335

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą niezwłocznie odesłane pocztą.

Dokumenty do pobrania

Burmistrz  Szczebrzeszyna

/-/ Marian Mazur

Wybrany kandydat/kandydaci:

Papierz Grzegorz

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika gospodarki mieniem w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie.

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Dochalska; kierownik referatu organizacyjno-administracyjnego
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk; inspektor
Data wytworzenia informacji: 2016-11-07 14:28:27
Data udostępnienia informacji: 2016-11-07 14:28:27
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-07 14:28:27

corner   corner