logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Raport o stanie Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Nabór do pracy - Archiwum rekrutacji

Wybierz typ:

Aktualne rekrutacje
Postępowania w toku
Wyniki postępowań
Archiwum rekrutacji

Burmistrz Szczebrzeszyna ogłasza nabór na wolne wieloosobowe stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szczebrzeszynie (2 etaty)

 

1. Stanowisko pracy: Referent ds. obsługi programu pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+)

2. Niezbędne wymagania podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji  kandydatów:    

 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymagań określonych w art.11ust. 2 i 3  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014, poz.1202 z późn. zm.)
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe magisterskie,
 6. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, 
 7. znajomość problematyki z zakresu:
  a) ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195)   i aktów wykonawczych do tej ustawy,
  b) ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz.U.z 2015r. poz.114,z późn.zm.),
  c) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r. poz.23).

3. Dodatkowe - preferowane wymagania podlegające ocenie:

 1. co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy w administracji samorządowej lub jednostkach związanych z administracją samorządową,
 2. biegła znajomość obsługi komputera,
 3. dyspozycyjność,
 4. znajomość języka obcego,
 5. znajomość zasad asertywności, komunikatywności i dyskrecji w kontaktach międzyludzkich.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Przyjmowanie, kompletowanie i weryfikacja wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+),
 2. Wzywanie do uzupełniania wniosków zawierających braki formalne,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, decyzji zmieniających, decyzji dotyczących zwrotu nienależnie pobrane świadczenia,
 4. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie w zakresie dotyczącym min. przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
 5. Prowadzenie ewidencji wydanych decyzji do celów rozliczeniowych,
 6. Przygotowywanie list wypłat świadczeń wychowawczych,
 7. Sporządzanie informacji o potrzebach w zakresie środków finansowych na realizację wypłat świadczenia wychowawczego,
 8. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczenia wychowawczego,
 9. Prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń,
 10. Wydawanie zaświadczeń i potwierdzeń o wypłaconych świadczeniach.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 3. CV z informacjami o dokładnym przebiegu nauki i stażu pracy zawodowej,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
 7. poświadczenie stażu pracy – świadectwa pracy, zaświadczenia (oryginały),
 8. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności,

6.  Warunki pracy na stanowisku:

 1. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony (6  miesięcy) z możliwością  dalszego zatrudnienia,
 2. praca w siedzibie Urzędu w większości w pozycji siedzącej ,
 3. stanowisko administracyjno-biurowe; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie,
 4. praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z interesantami. 

7. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim  w  Szczebrzeszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie (pok. Nr 12- sekretariat) lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie   Plac Kościuszki  1 22-460 Szczebrzeszyn z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta ds. obsługi programu pomocy państwa  w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+)” w terminie do dnia 25 marca 2016 r. do godziny 15:30 (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą   z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2015r. , poz.2135,  z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014,poz.1202 z późn.zm.).

9. Inne informacje:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną, mającej na celu stwierdzenie zgodności  kompletności, zawartości i formy dokumentów aplikacyjnych  z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowani telefonicznie bądź pisemnie i zaproszone do dalszej procedury rekrutacyjnej tj. rozmowy kwalifikacyjnej. 

Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.

Informacje związane z procedurą naboru będą udzielane w dniach i godzinach pracy Urzędu pod numerem 84 6821095 wew. 335

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.szczebrzeszyn.pl, www.szczebrzeszyn.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie.

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru będą odesłane pocztą.

Dokumenty do pobrania

Wybrany kandydat/kandydaci:

Batorska Ewa
Harkot Magdalena

INFORMACJA  o wynikach naboru na wieloosobowe stanowisko  referenta ds. obsługi programu  pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rodzina 500+).

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowiska zostały wybrane:

 • Pani Ewa Batorska, zam. Szczebrzeszyn
 • Pani Magdalena Harkot, zam. Szczebrzeszyn

Uzasadnienie wyboru:

Panie Ewa Batorska i Magdalena Harkot jako kandydatki ubiegające  się o to stanowisko spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiadają wykształcenie wyższe magisterskie.

Ponadto w toku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego kandydatki wykazały się bardzo dobrą znajomością zagadnień wchodzących w zakres pracy na tym stanowisku, i otrzymały najwyższą ilość punktów ze znajomości: ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy o samorządzie gminnym oraz podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Burmistrz Szczebrzeszyna

/-/ Marian  MAZUR

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Loc-Oczkoś; Sekretarz Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
Osoba, która odpowiada za treść: Marian Mazur; Burmistrz Szczebrzeszyna
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk; inspektor
Data wytworzenia informacji: 2016-03-11 15:15:26
Data udostępnienia informacji: 2016-03-11 15:15:26
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-11 15:15:26

corner   corner