logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE


§ 18

 Do zakresu działania Referatu Spraw Organizacyjno- Administracyjnych należy w szczególności:

1. W zakresie samorządu terytorialnego:

 

 1. Przygotowywanie w oparciu o zebrane propozycje materiałów na sesje Rady i posiedzenia Komisji,
 2. Obsługa organizacyjna i kancelaryjno - techniczna Rady i Komisji,
 3. Prowadzenie ewidencji uchwał Rady i wniosków Komisji oraz czuwanie nad ich realizacją,
 4. Protokołowanie sesji Rady,
 5. Przygotowywanie w oparciu o zebrane materiały ramowego planu pracy Rady i Komisji,
 6. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców osiedli i sołectw,
 7. Współdziałanie z właściwymi organami w celu przygotowania i przeprowadzenia:
  a) wyborów do Sejmu i Senatu RP,
  b) wyboru Prezydenta RP,
  c) wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa,
  d) wyboru organów samorządu mieszkańców,
  e) wyboru ławników do sądów powszechnych,
  f) referendów i konsultacji społecznych,
  g) wyborów do Izby Rolniczej,
 8. Kierowanie do publikacji uchwał stanowiących prawo miejscowe,
 9. Przekazywanie Burmistrzowi uchwał Rady oraz wniosków radnych do ich realizacji.  

2. Bezpośredni nadzór nad pracownikiem ds. samorządu terytorialnego sprawuje Przewodniczący Rady.

3. W zakresie spraw kadrowych, organizacyjnych i obsługi interesantów:

 1. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 2. Techniczne gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń Urzędu,
 3. Prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, dodatków służbowych i innych,
 4. Prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 5. Kontrolowanie dyscypliny pracy w Urzędzie,
 6. Organizowanie szkoleń i dokształcanie pracowników Urzędu,
 7. Prowadzenie spraw związanych z oceną pracowników i działalnością komisji dyscyplinarnych
 8. Obsługa sekretariatu,
 9. Planowanie kontroli w Urzędzie i koordynowanie kontroli przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Gminy w zakresie zleconym przez Burmistrza oraz gromadzenie dokumentacji pokontrolnej,
 10. Zapewnienie prawidłowej informacji dla interesantów Urzędu i kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,
 11. Obsługa punktu informacyjnego w Urzędzie, udzielanie informacji publicznej,
 12. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
 13. Prowadzenie rejestru pieczęci.

4. W zakresie spraw gospodarczych:

 1. Gospodarka lokalami biurowymi Urzędu, zabezpieczenie mienia i organizacja ochrony budynku,
 2. Zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne,
 3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych,
 4. Prowadzenie biblioteki Urzędu, obsługa kserokopiarki, łącznicy telefonicznej i faksu,
 5. Przygotowanie dokumentów związanych z wypłatą ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia i za pranie odzieży,
 6. Utrzymanie czystości pomieszczeń Urzędu,

5. W zakresie informatyki biurowej:

 1. Pomoc w eksploatacji oprogramowania funkcjonującego w Urzędzie,
 2. Administrowanie lokalną siecią komputerową,
 3. Wykonywanie czynności wynikających z bieżącego funkcjonowania systemu informatycznego w Urzędzie,
 4. Przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu informatycznego,
 5. Pełnienie nadzoru nad mechanizmami uwierzytelniania użytkownika oraz kontroli nad dostępem do danych osobowych,
 6. Ustalanie, ewidencjonowanie i rejestrowanie dla każdego użytkownika systemu informatycznego odrębnego identyfikatora oraz ustalanie hasła,
 7. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów o ochronie informacji niejawnych w tym zakresie,
 8. Zapewnienie przestrzegania zasad i wymagań bezpieczeństwa dla systemów informatycznych,
 9. Obsługa i aktualizacja stron internetowych zarejestrowanych przez Urząd,
 10. Redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej.

6. W zakresie działalności gospodarczej i handlu:

 1. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i wydawanie zaświadczeń o rejestracji tej działalności,
 2. Współuczestniczenie w działaniach na rzecz ochrony konsumenta,
 3. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych,
 4. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam,
 5. Ewidencja i wydawanie koncesji na świadczenie usług przewozowych.

10. W zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

 1. Opracowywanie projektu i nadzór nad realizacją gminnego programu profilaktyki problemów rozwiązywania problemów alkoholowych,
 2. Koordynacja pracy i prowadzenie dokumentacji Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 3. Przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 4. Kontrola placówek posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 5. Rozpatrywanie skarg i przedkładanie wniosków o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 6. Prowadzenie innych spraw związanych z wykonywaniem zadań Gminy określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

11. W zakresie prowadzenia archiwum zakładowego:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie archiwizacji dokumentów tworzonych w referatach i na samodzielnych stanowiskach pracy,
 2. Prowadzenie archiwum Urzędu,

12. W zakresie ochrony zdrowia:

 1. Współdziałanie z placówkami służby zdrowia w celu zapewnienia prawidłowego stanu opieki zdrowotnej na terenie Gminy.

13. W zakresie kultury, w tym bibliotek gminnych:

 1. Współdziałanie z instytucjami kultury w zakresie organizacji imprez organizowanych w ramach ich statutowej działalności.

14. W zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych:

 1.  Współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz udzielanie pomocy w realizacji tych zadań.

15. Referat d/s Organizacyjno – Administracyjnych przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 7283
Nazwa dokumentu: Referat Spraw Organizacyjno–Administracyjnych
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-14 08:25:28
Data udostępnienia informacji: 2004-01-14 08:25:28
Data ostatniej aktualizacji: 2006-11-15 10:59:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner