logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie
§ 15

Do zakresu działania Referatu Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

1. W zakresie gospodarki komunalnej, inwestycji i utrzymania dróg:

 1. Prowadzenie i koordynacja inwestycji Gminy,
 2. Kontrola działalności inwestycyjnej, modernizacyjnej i remontowej jednostek podległych Urzędowi,
 3. Przeprowadzanie okresowych analiz i sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej i jej efektów,
 4. Współpraca z samorządami mieszkańców w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji z udziałem i partycypacją mieszkańców,
 5. Udział w przekazywaniu sieci komunalnych,
 6. Nadzór nad właściwym utrzymaniem urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych,
 7. Przygotowywanie, ogłaszanie i przeprowadzanie przetargów na projektowanie, wykonawstwo i prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
 8. Wnioskowanie w sprawach zaliczania dróg do właściwej kategorii oraz zmian ich klasyfikacji, Planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg lokalnych,
 9. Zarządzanie siecią dróg lokalnych,
 10. Wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz na zajęcie pasa drogi gminnej,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu oświetlenia ulicznego i zaopatrzenia w energię elektryczną gminnych obiektów użyteczności publicznej,
 12. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.
 13. Nadzorowanie wykonywania zadań statutowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

2. W zakresie rozwoju gospodarczego i promocji Gminy:

 1. Prowadzenie spraw z zakresu pomocy Unii Europejskiej i funduszy strukturalnych,
 2. Sporządzanie wniosków o środki pomocowe,
 3. Gromadzenie informacji o Gminie i udostępnianie jej zainteresowanym podmiotom,
 4. Przygotowywanie i zlecanie do wykonania folderów i innych opracowań dotyczących Gminy,
 5. Opracowywanie projektów rozwoju gospodarczego Gminy

3. W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

 1. Przygotowywanie i organizacja pracy nad sporządzaniem studium uwarunkowań i przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach przystąpienia do opracowania i przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 2. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. Przygotowywanie materiałów do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 4. Prowadzenie dokumentacji planistycznej w zakresie planów miejscowych, Przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 5. Przygotowywanie projektów uchwał Rady w przedmiocie rozstrzygnięcia protestu bądź zarzutu przeciwko ustaleniom przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyłożonym do publicznego wglądu,
 6. Prowadzenie aktualizowanego rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz przechowywanie oryginałów planów, w tym także uchylonych i nieobowiązujących,
 7. Przygotowanie decyzji o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu.
 8. Opiniowanie wstępnych projektów podziału działek stwierdzających zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego,
 9. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających lokalizację działek zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

4. W zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania porządku i czystości:

 1. Udzielanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz pobieranie opłat z tego tytułu,
 2. Wymierzanie kary pieniężnej za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,
 3. Podejmowanie czynności zapewniających warunki organizacyjne i techniczne niezbędne dla ochrony środowiska przed odpadami,
 4. Dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, a przede wszystkim na ulicach, placach oraz w miejscach i obiektach publicznych,
 5. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy,
 6. Organizowanie i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej, grobami wojennymi, współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym zakresie, Dbanie o utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 7. Organizowanie i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg i chodników,
 8. Nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezpańskich psów, Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
 9. Przygotowywanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i Przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji,
 10. Przyjmowanie zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej u zwierzęcia i niezwłoczne przekazywanie do właściwego organu inspekcji sanitarnej.
 11. Wydawanie decyzji o przywrócenie do poprzedniego stanu wody na gruncie,
 12. Opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 13. Opiniowanie programów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
 14. Wydawanie zezwoleń w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych.

5. W zakresie zamówień publicznych

 1. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 2. Prowadzenie przetargów i dokumentacji zamówień publicznych.

6. Referat przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 6920
Nazwa dokumentu: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-12 15:24:32
Data udostępnienia informacji: 2004-01-12 15:24:32
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 11:32:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner