logo
Wersja dla niedowidzących
  Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO LOKALNE
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusWyniki przetargów
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
minusInformacje archiwalne
 ORGANA WŁADZY
plus Burmistrz Szczebrzeszyna
plus Rada Miejska w Szczebrzeszynie
plus Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
minus Transmisje z Sesji Rady Miejskiej
minus Sołectwa Gminy Szczebrzeszyn
 RODO
minus Klauzula Informacyjna
 URZĄD MIEJSKI
minus Godziny pracy
minus Regulamin organizacyjny
minus Struktura organizacyjna
plus Jak załatwić sprawę /wzory dokumentów, karty informacyjne/
minus Wykaz numerów telefonów
minus Kontrole przeprowadzone w U.M. w Szczebrzeszynie
plus Rejestry, ewidencje, archiwa
 MIASTO I GMINA
minus Statut Miasta i Gminy Szczebrzeszyn
minus Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Szczebrzeszyn 2016-2023
plus Podatki, opłaty za wodę i ścieki
plus Jednostki organizacyjne Gminy Szczebrzeszyn
plus INFORMACJE O ŚRODOWISKU
plus KONSULTACJE SPOŁECZNE
plus GOSPODARKA ODPADAMI, AZBEST
plus Budżet
 INNE
plus Petycje, postulaty i inicjatywy obywateli
minus Informacje o działalności lobbingowej
minus CEIDG; Działalność gospodarcza
plus Energia słoneczna
plus OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus WYBORY
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
A A A


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE
§ 14
 
1. Do zakresu działania Referatu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy zakresie szczególności:
 
1/W zakresie gospodarki nieruchomościami:
 • Obrót nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki,
 • Tworzenie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 • Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej,
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,
 • Prowadzenie spraw w zakresie zlecania wyceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, wnioskowanie w sprawie udzielania bonifikat,
 • Realizowanie przysługującego Gminie prawa pierwokupu,
 • Wykonywanie zadań związanych z ustaleniem opłat adiacenckich,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2/ W zakresie rolnictwa:
 • Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gminne,
 • Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
 • Przygotowywanie decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa na wniosek rolnika.
 • Wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz wykonywanie innych działań przekazanych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych do kompetencji gmin
 • Sporządzanie umów dzierżawy gospodarstw rolnych,
 • Nadzorowanie prac związanych z organizacją i prowadzeniem spisów rolnych.
 • Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
 • Ochrona roślin uprawnych przed chorobami, informowanie o pojawieniu się chorób i szkodników, nakazywanie wykonania określonych zabiegów,
 • Pomoc właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniami.
3/ W zakresie geodezji:
 • Obsługa bazy danych zawierającej ewidencję gruntów i budynków dla potrzeb gminy,
 • Wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych,
 • Umieszczanie i utrzymanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
 • Oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • Prowadzenie spraw związanych z podziałem i rozgraniczeniem nieruchomości.
 • Prowadzenie postępowań dotyczących nazw miejscowości, obiektów fizjograficznych, ulic,
 • Prowadzenie spraw podziału terytorialnego i zmiany granic administracyjnych gminy.
4/ W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją ustalonych przez Radę zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy,
 • Przygotowywanie projektów umów najmu lokali stanowiących własność Gminy,
 • Prowadzenie ewidencji zawartych umów najmu,
 • Opracowywanie planu remontów lokali gminnych i wnioskowanie o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel,
 • Prowadzenie nadzoru nad remontami lokali gminnych i ich utrzymaniem,
 • Realizacja uchwał Rady dotyczących zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy,
 • Prowadzenie wykazu osób ubiegających się i zakwalifikowanych do wynajmu lokali mieszkalnych, obsługa komisji mieszkaniowej,
 • Sprawdzanie warunków mieszkaniowych i materialnych osób ubiegających się o najem lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych,
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady w zakresie stawek czynszowych na terenie Gminy,
 • Prowadzenie spraw z zakresu ochrony praw lokatorów,
 • Współpraca i reprezentowanie interesów gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 • Przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie lokalizacji targowisk i ich regulaminów oraz opłat targowych,
 • Prowadzenie spraw dodatków mieszkaniowych.
2. Referat przy oznakowaniu używa symbolu

Ilość odwiedzin: 5311
Nazwa dokumentu: Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Kościk
Data wytworzenia informacji: 2004-01-12 14:33:25
Data udostępnienia informacji: 2004-01-12 14:33:25
Data ostatniej aktualizacji: 2006-09-15 11:15:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner